נובמבר 2015

 

תקנון מבצע WHITE NOVEMBER  – בדיקת רופא + 2 צילומי נשך + טיפול שיננית חינם

 

 1. שם המבצע: WHITE NOVEMBER ("המבצע")
 2. עורכת המבצע: רשת שיניים
 3. תקופת המבצע : 15 בנובמבר 2015 ועד 31 בנובמבר 2015 ("תקופת המבצע").
 4. הזכאים להשתתף במבצע :

א. כל לקוח נרשם באתר, מילא את פרטיו האישיים ושיתף את דבר המבצע.

ב. כל לקוח יכול להשתתף פעם אחת.

ג. הזכות איננה ניתנת להעברה.

ד. בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18.

 1. פרטי המבצע :

א. לשם השתתפות במבצע, יידרש המשתתף להיכנס לדף נחיתה ולמלא את שמו המלא,

מספר טלפון נייד.

ב. המשתתף ישתף את דף המבצע לכל חבריו בפייסבוק.

ג.   לא יתאפשר כפל זכיות לאותו משתתף.

ד. ההטבה כוללת: בדיקת רופא שיניים + 2 צילומי נשך עפ"י החלטת הרופא הבודק + 20 דקות טיפול שיננית

ה.  קבלת השירות מותנה בכל התנאים הבאים:

 1. הזדהות ואימות פרטים מול מוקד טלפוני של עורכת המבצע.
 2. הצגת תעודה מזהה במרפאה להשוואת שם המשתתף.
 3. אין אפשרות לממש חלק מפרטי הזכייה (כגון טיפול שיננית ללא בדיקת רופא)
 4. לזוכה מלאו לפחות 18 שנה.
 5. העדר מניעה, מכל סוג (לרבות חוקית, רפואית וכו') באשר למימוש הפרס.
 6. קביעת תור באחת המרפאות ואי הגעה, תבטל את זכותו של המשתתף למימוש מרכיב טיפול השיננית בהטבה.
 7. מימוש ההטבה יתאפשר באחת מהמרפאות המשתתפות במבצע. (אשדוד, באר שבע, בני ברק, יבנה, מודיעין-לפיד,   נהריה, צפת, פתח תקווה, שוהם, תל אביב)
 8. במידה והזכייה בפרס ו/או ההשתתפות במבצע הושגו בדרכי מרמה ו/או בדרך אי כשרה אחרת

על פי שיקול דעת עורכות המבצע, תבוטל ההטבה.

 1. באחריות הזוכה לתאם מראש את הגעתו למרפאה למימוש ההטבה.
 2. הערות:

 הפרס לא ניתן להעברה אלא לבן משפחה מדרגה ראשונה (היינו, הורים ו/או ילדים ו/או

בן או בת זוג ו/או אח/אחות)

 לעורכות המבצע שיקול דעת מוחלט לפסול השתתפות ו/או זכיה ממשתתפים אשר נקטו פעולות בחוסר תום לב בכדי לזכות, וזאת מבלי שלזוכה תהיה זכות פיצוי עקב כך.

 במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת הפעילות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את משתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, או לחילופין לפסול את הפעילות כולה וכל זוכיה, וזאת בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי וזאת מבלי שלמשתתף ו/או לאיזה מבין הזוכים תהיה כל זכות לפיצוי עקב כך. במידה ומדובר במשתתף אשר זכה בפעילות, עורכות הפעילות, רשאיות אך לא חייבות, להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.

 רשת שיניים לא יהא אחראית באופן כלשהו לפעילות התקינה של אתר האינטרנט ולא יישאו בכל אחריות להפסקות ו/או שיבושים כלשהם במתן איזה מבין השירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר יגרמו ללקוח ו/או למשתתף במבצע כאמור.

 עורכת המבצע לא יהיו אחראית באופן כלשהו לכל תקלות דפוס ו/או כל תקלה אחרת שבגינה יהיה הלקוח מנוע מלהשתתף במבצע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו עורכות המבצע אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו לכל מאן דבעי עקב תקלה ו/או טעות כאמור. למען הסר ספק, לאף לקוח ו/או משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת המבצע עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 עורכות המבצע לא יהיו אחראיות לכל נזק שיגרם ללקוח ו/או למשתתף במבצע (ככל שיגרם) בקשר למבצע ו/או עקב מימוש הפרס, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור (לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או כל נזק אחר, מכל מין וסוג שהוא.

 בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של עורכות המבצע מנעה מלקוח מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו עשוי להיות זכאי הלקוח לגובה סך של 80 ₪ ולא מעבר לכך, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

 אין כל חובה לפי חוק למסור את הפרטים של המשתתף במבצע למרפאות המשתתפות ומסירתם תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל משתתף, אולם בלי למסרם באופן מלא לא ניתן יהיה להשתתף במבצע. מובהר בזאת, כי משתתף שלא ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא ונכון כנדרש לא ייחשב כמי שהשתתף בפעילות ולא יהיה זכאי לפרס נשוא המבצע.

 למען הסר ספק, יובהר כי החלטות עורכת המבצע, בכל שלבי המבצע, הינן סופיות ולא ניתן יהא לערער עליהן.

 זכאות הזוכה הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שעורכת הפעילות רשאיות לדרוש לוודא את זהותו של הזוכה בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא כי הפרטים שנמסרו על ידו, הינם נכונים ומדויקים.

 

 1. שונות:

 כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

 כל אחת מעורכות המבצע רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי בדיקת הזוכים, פרסים וזכיות, צורת החלוקה של הפרסים וגודלם ו/או של הזכויות ובלבד שתעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא (ככל שיהיו), יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכות המבצע רשאיות להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על פי דין את פרטי הזוכים. עורכות המבצע לא תהינה חייבות בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 פרטי הזכייה וכלליה יהיו כמפורטים בתקנון זה ועל פי אופן הזכייה האמור בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 בהשתתפותו במבצע מצהיר המשתתף ומאשר כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו, ובאם לא קרא, כי ניתנה לו האפשרות לעשות כן והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור במבצע.

 עורכות המבצע תהינה רשאיות לעשות שימוש בהודעת הזכייה לרבות שימוש בשם הזוכה ופרטיו לצרכי פרסום וקידום מכירות. כל משתתף מצהיר ומתחייב כי דבר השתתפותו במבצע ו/או זכייתו לרבות פרטיו האישיים עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים והוא מביע הסכמתו מראש לכך. עורכות המבצע תהנה רשאיות לבטל זכייתו של משתתף אשר סירב לפרסום של שמו ו/או מקום מגוריו.

בדיקת רופא
וצילומים חינם!

מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)

שתפו:

מה אתם חושבים עלינו?

ברצוני להודות לצוות המרפאה של מרפאת שיניים ד"ר בוכניק על השרות המעולה החל מפנינה כהן על ההסבר על הטיפול שיטות הרגעה זה בהחלט עזר ד"ר סימון המדהים על הטיפול שגרם לי לחייך ובחלט העלה לי את הביטחון העצמי ראוי לציין כי נורא חששתי מרופא שיניים שנמנעתי מלהגיע לטיפולים בגלל הפחד.בזכות הצוות המדהים עברתי את הטיפולים ללא פחד ממליצה בחום על המרפאה הזו

פוסטים אחרונים

השתלת שיניים בזאלית – חסרונות

השתלת שיניים בזאלית היא שיטה חדשנית להשתלת שיניים המאפשרת לשקם לסתות עם מחסור משמעותי בעצם. השיטה מבוססת על שתלים ייעודיים בצורת דיסק, המוחדרים לעצם הבזאלית,

רופא שיניים לילדים

בריאות השיניים של ילדים היא חשובה ביותר. שיניים בריאות הן חיוניות לתפקוד תקין של מערכת העיכול, הדיבור והאכילה. בנוסף, שיניים בריאות תורמות לביטחון העצמי של

חניכיים נפוחות: גורמים, תסמינים וטיפול

חניכיים נפוחות הן תופעה שכיחה יחסית, שיכולה להיגרם ממגוון גורמים. ברוב המקרים, נפיחות בחניכיים היא סימן לדלקת חניכיים, מצב שבו החניכיים נדלקות כתוצאה מהצטברות של

בדיקת רופא
וצילומים חינם!

מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)


ליאת כהן
הגעתי למרפאת שיניים בפתח תקווה, מתוסכלת ממצבי וחוששת מהבאות… שם קיבל אותי ד"ר בוחניק בחיוך מאיר ובסבלנות. תוך מספר דקות הוא פתר לי את הבעיה שהציקה לי כ"כ והחזיר לי את החיוך לפנים – פשוטו כמשמעו :) תודה לצוות הנפלא ולד"ר בוחניק על הטיפול.שרית אברג'ל
רוצה להודות על הטיפול המעולה אותו קיבלתי במרפאתכם בפתח תקווה. נשברה לי שן באמצע היום, קיבלה אותי שולי מנהלת המרפאה ללא תיאום מראש הרגיעה אותי ונתנה לי להבין כי אני בידיים טובות. על אף החשש הגדול מרופא שיניים טיפלה בי ד”ר גל בעדינות ובסבלנות. השהות במרפאה היפה היה נעים וטוב ועל כך תודה הן לשולי והן לד״ר גל הנהדרות.עידן פאניאן
הייתי מטופל בסניף אשדוד ורציתי להוקיר תודה רבה מכל הלב לד"ר ג'ודית שנתנה לי שירות אדיב ומקצועי והובילה אותי משיניים עקומות לשיניים ישרות ואסתטיות. ובסכותה אני קם כל בוקר בהרגשה מדהימה
ותיקים ונהנים מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים
הפניקס
דויד שילד ביטוח רפואי בין לאומי
מנורה מבטחים
קבוצת מגדל
הראל
חבר זה הכל בשבילך

בדיקת רופא וצילומים חינם!

מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

מתוך הבלוג שלנו

IRok

מאז 1984 מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם פניה מהירה בווצאפ 📱 או חייגו 074-774-6166 בדיקת רופא שיניים חינם צילום פנורמי חינם צוות רופאים

קרא עוד »

Dentist Near Me

Why Choose a Dentist Near Me from Shinaim Clinic Network It seems that everyone wonders where to go to the dentist. You’ve probably heard that

קרא עוד »

השתלות שיניים בצפת

למעלה מ – 35 שנות ניסיון. צילום פנורמי חינם בדיקת רופא שיניים חינם מיפוי פה וצילומי נשך חינם שירות איכותי על ידי צוות רופאים רגיש

קרא עוד »

השתלות שיניים בנתניה

למעלה מ – 35 שנות ניסיון. צילום פנורמי חינם בדיקת רופא שיניים חינם מיפוי פה וצילומי נשך חינם שירות איכותי על ידי צוות רופאים רגיש

קרא עוד »

השתלות שיניים ביבנה

למעלה מ – 35 שנות ניסיון. צילום פנורמי חינם בדיקת רופא שיניים חינם מיפוי פה וצילומי נשך חינם שירות איכותי על ידי צוות רופאים רגיש

קרא עוד »
WhatsApp

בדיקת רופא וצילומים חינם!

מלאו את הפרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

small_c_popup.png

לא שווה לעזוב מבלי לקבל את ההטבה הזאת

בדיקת רופא, צילומי נשך וצילום פנורמי - חינם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית (*)

דילוג לתוכן